Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của Công ty CP Rượu Hapro

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của Công ty CP Rượu Hapro

 •   25/01/2021 08:32:00 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của Công ty CP Rượu Hapro
Công bố thông tin về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra của Cục thuế Thành phố Hà Nội.

Công bố thông tin về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra của Cục thuế Thành phố Hà Nội.

 •   11/12/2020 04:31:00 AM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra của Cục thuế Thành phố Hà Nội.Ngày 10/12/2020, Công ty Cổ phần rượu Hapro nhận được Quyết định số 106092/QĐ-CTHN-TTTK9-XPVPHC của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Tổng số tiền truy thu và phạt thuế là 117.717.984 đồng.Ngay sau khi nhận được Quyết định, Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền vào Ngân sách nhà nước theo đúng quy định.Công ty xin công bố thông tin nói trên để Quý Cổ đông được biết.
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của Công ty CP Rượu Hapro

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của Công ty CP Rượu Hapro

 •   23/07/2020 05:39:00 AM
 •   Đã xem: 547
 •   Phản hồi: 0
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của Công ty CP Rượu Hapro
Thông báo Thay đổi nhân sự của Công ty CP Rượu Hapro

Thông báo Thay đổi nhân sự của Công ty CP Rượu Hapro

 •   16/07/2020 03:10:00 AM
 •   Đã xem: 488
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Thay đổi nhân sự của Công ty CP Rượu Hapro
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Rượu Hapro

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Rượu Hapro

 •   16/07/2020 03:09:00 AM
 •   Đã xem: 549
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Rượu Hapro
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Rượu Hapro

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Rượu Hapro

 •   16/07/2020 03:07:00 AM
 •   Đã xem: 535
 •   Phản hồi: 0
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Rượu Hapro
Công bố thông tin bất thường của Công ty CP Rượu Hapro

Công bố thông tin bất thường của Công ty CP Rượu Hapro

 •   05/07/2020 09:46:00 PM
 •   Đã xem: 536
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin bất thường của Công ty CP Rượu Hapro
Tài liệu Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Rượu Hapro

Tài liệu Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Rượu Hapro

 •   06/07/2020 01:23:00 AM
 •   Đã xem: 523
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Rượu Hapro
Thư mời Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Rượu Hapro

Thư mời Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Rượu Hapro

 •   06/07/2020 01:21:00 AM
 •   Đã xem: 538
 •   Phản hồi: 0
Thư mời Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Rượu Hapro
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Rượu Hapro đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 26 tháng 06 năm 2020

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Rượu Hapro đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 26 tháng 06 năm 2020

 •   29/06/2020 12:26:00 AM
 •   Đã xem: 548
 •   Phản hồi: 0
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Rượu Hapro đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 26 tháng 06 năm 2020
Báo cáo thường niên 2019 của Công ty CP Rượu Hapro

Báo cáo thường niên 2019 của Công ty CP Rượu Hapro

 •   10/06/2020 11:20:00 PM
 •   Đã xem: 610
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo thường niên 2019 của Công ty CP Rượu Hapro
Thông báo số 24/2020/TB-HAV ngày 08/06/2020 V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Rượu Hapro

Thông báo số 24/2020/TB-HAV ngày 08/06/2020 V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Rượu Hapro

 •   07/06/2020 08:48:00 PM
 •   Đã xem: 561
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 24/2020/TB-HAV ngày 08/06/2020 V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Rượu Hapro
Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐQT ngày 08/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Rượu Hapro

Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐQT ngày 08/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Rượu Hapro

 •   07/06/2020 08:46:00 PM
 •   Đã xem: 563
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐQT ngày 08/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Rượu Hapro
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2020 của CTCP Rượu Hapro (phần 2)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2020 của CTCP Rượu Hapro (phần 2)

 •   02/06/2020 09:37:00 PM
 •   Đã xem: 1315
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2020 của CTCP Rượu Hapro (phần 2)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2020 của CTCP Rượu Hapro (phần 1)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2020 của CTCP Rượu Hapro (phần 1)

 •   02/06/2020 09:35:00 PM
 •   Đã xem: 674
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2020 của CTCP Rượu Hapro (phần 1)
Quyết định số: 08/QĐ-CTR-HĐQT của HĐQT Công ty CP Rượu Hapro về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Đinh Tiến Thành

Quyết định số: 08/QĐ-CTR-HĐQT của HĐQT Công ty CP Rượu Hapro về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Đinh Tiến Thành

 •   27/04/2020 11:56:00 PM
 •   Đã xem: 507
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số: 08/QĐ-CTR-HĐQT của HĐQT Công ty CP Rượu Hapro về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Đinh Tiến Thành
Sơ yếu lý lịch của Ông Đinh Tiến Thành

Sơ yếu lý lịch của Ông Đinh Tiến Thành

 •   27/04/2020 11:54:00 PM
 •   Đã xem: 569
 •   Phản hồi: 0
Sơ yếu lý lịch của Ông Đinh Tiến Thành
Quyết định số: 07/QĐ-CTR-HĐQT của HĐQT Công ty CP Rượu Hapro về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Vũ Tuấn

Quyết định số: 07/QĐ-CTR-HĐQT của HĐQT Công ty CP Rượu Hapro về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Vũ Tuấn

 •   27/04/2020 11:51:00 PM
 •   Đã xem: 554
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số: 07/QĐ-CTR-HĐQT của HĐQT Công ty CP Rượu Hapro về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Vũ Tuấn
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của Công ty CP Rượu Hapro

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của Công ty CP Rượu Hapro

 •   07/01/2020 01:15:00 AM
 •   Đã xem: 715
 •   Phản hồi: 0
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của Công ty CP Rượu Hapro

Các tin khác

Thành Viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập3
 • Hôm nay289
 • Tháng hiện tại4,992
 • Tổng lượt truy cập221,966
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website Rượu Hapro thế nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây